سالمی امام جمعه شهریار:

امام جمعه شهریار گفت: دشمنان همواره به دنبال کم ارزش جلوه دادن مراسم مذهبی ما هستند اما امروز به لطف خداوند شعار و فرهنگ عاشورا از قلب آمریکا و اروپا به گوش می رسد و این نشان می دهد مکتب عاشورا و امام حسین همواره پیروز است.