سالمی امام جمعه شهریار:

امام جمعه شهریار گفت:در همه حال باید مراقب باشیم که دشمنان با برنامه ریزی هایی که دارند نتوانند از کوچکترین مسیر نفوذ کنند و باید نگذاریم دشمنان با سند هایی مانند ۲۰۳۰ در کشور نفوذ و دخالت کنند.