‌می‌خواهم برای دومین بار گناه همسرم را ببخشم، اما پسرم مرا مردی بی غیرت خطاب می‌کند که نمی‌توانم با بی بند و باری‌های همسرم برخورد کنم.