سارق کابل تلفن

اعضای باند سارقان کابل های مخابراتی که در شهرستان شهریار و مناطق همجوار بیش از ۵۰۰ متر کابل برق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال به سرقت برده بودند، در البرز دستگیر شدند.