تماشاخانه

عضو هیئت رییسه انجمن نمایش استان تهران از آماده سازی اولین تماشاخانه شهرستان شهریار خبر داد و گفت: این تماشاخانه با عنوان «مهر» یا «ماه» پس از دریافت مجوز اجرا، فعالیتش را آغاز خواهد کرد.