ارزانی مسکن این روز‌ها با فرمول‌های مختلف بررسی می‌شود اما در این بین طرحی که برای نوسازی بافت فرسوده و ارائه مسکن جدید کلید خورده بود فراموش شده است.

مدیرکل امور شوراهای وزارت آموزش و پرورش:

پاپایی مدیرکل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش گفت: امروز هر چقدر پیش می رویم دیگر مطالبه مردم تنها خواندن و نوشتن نیست و خواسته آنان پرورش فرزندانی است که شهروندانی متناسب با جهان امروز باشند.