به مناسبت روز خبرنگار طاهری فرماندار شهرستان شهریار به همراه اشجعی معاون برنامه ریزی با حضور در منزل ناصر رمضانی خبرنگار فعال در غرب استان تهران که مدت زمانی است در بستر بیماری بسر می برد از وی عیادت کردند.