مستندات و شواهد قوی متعددی وجود دارد که کشور چین، ایران و کلاً مردم دنیا در بحث بیماری “کرونا” دچار یک بازی سیاسی ــ اقتصادی بسیار کثیف شده‌اند؛ “دروغ بزرگی” که به‌راحتی به‌خورد مردم داده‌اند…، اما چطور؟!

دلار

موضوع FATF نباید در ساختار فعلی اثری بر نرخ ارز از نظر فنی داشته باشد اما اثر روانی قابل توجهی برای این موضوع ایجاد شده است. زیرا از زمان‌های قبل هم مردم این ذهنیت را داشتند که اگر ایران وارد لیست سیاه FATF شود نرخ دلار بالا می رود.