قهوه خانه

شهرک ویره و مصطفی خمینی دو شهرک از توابع صباشهر در شهرستان شهریار هستند، دو شهرکی که دیده نمی‌شوند و مشکلات فراوان اقتصادی و فرهنگی گریبان این دو شهرک را به‌سختی گرفته و می‌فشارد، اینجا پردرآمدترین و فراوان‌ترین شغل موادفروشی است.