برچسب: بهزاد درخشان

درخشان عضو شورای اسلامی شهر شهریار:

عضو شورای اسلامی شهر شهریار گفت: متاسفانه تجربه چهار دوره در شوراهای اسلامی شهر و روستا نشان می دهد که نمره قبولی از سمت مردم به نمایندگان خود در شوراها داده نمی شود و مردم از تصمیمات و تاثیرات شوراها در آینده شهرشان چندان رضایت خاطر ندارند.

بهزاد درخشان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهریار:

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر شهریار از تصویب و تعیین بودجه پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی برای هدایت اصولی و موثر آب های سطحی در این شهر خبر داد.