برچسب: حسینیه

رهبر

نکته ای که به ذهن نگارنده در این چندسال حضور در مراسم های حسینیه امام خمینی(ره) و یا به اصطلاح خودمانی «بیت رهبری» می آید شاید در ابتدا به ظاهر یک دل نوشته ساده باشد اما بی شک اگر دل نوشته هم باشد، منطق محکمی پشت سرآنست چرا که هیچ کار ولی امر بدون حساب نبوده و قطعا پشت سر آن حکمتی بوده است.