برچسب: حمایت

هیئت دولت

اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه روز شنبه ۲۴ شهریورماه، ضمن بررسی تحولات بازار ارز، ضرورت مقابله با عملیات جنگ روانی و جوسازی‌های کاذب علیه مصالح اقتصادی کشور را مورد تاکید قرار دادند.