برچسب: شهریار

بازدید از واحدهای تولیدی شهریار در راستای سیاست های افتصاد مقاومتی و تحقق رونق تولید :

جمعی از مسئولین شهرستان شهریار ضمن بازدیدها از واحدهای تولیدی و در راستای سیاست های افتصاد مقاومتی و تحقق رونق تولید با حضور در شرکت ها و واحدهای تولیدی شهرستان، از نزدیک با مسائل و مشکلات موجود آنها آشنا شدند.