برچسب: شیطان

رمی شیطان در قدس

اقدامات اخیر سربازان اسرائیلی در کشتار جوانان، دختران و کودکان فلسطینی، باعث انزجار جهانی و اعتراض افکار عمومی جهان شده است