برچسب: مهاجرت

مهاجرت

در جامعه شناختى اجتماعى، البته ادله ديگرى براى مسئله مهم مهاجرت مسلمانان به كشورهاى اروپايى مطرح مى شود، مانند بی توجهی به جایگاه علم و پژوهش هاى علمى، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و قانونی، عدم شایسته سالا ری ، انحصارات دولتی و ….