برچسب: وزیر نیرو در شهریار

چیتچیان وزیر نیرو در مراسم افتتاح تصفیه خانه شهریار:

وزیر نیرو گفت :ما در بسیاری از شهرها در سال های گذشته با یک موضوع بسیار جدی درگیر بودیم که فاضلاب جذب شده توسط چاه های جذبی در زمین فرو می رفت و این فاضلاب تمام منابع آب های زیر زمینی و حتی سطحی را در این منطقه آلوده می کرد