برچسب: کاخ باکینگهام

ملکه انگلیس کوربین، اسکاتلند و حالا استرالیا؛

ملکه ۸۹ ساله انگلیس بدترین روزهای عمر خود را سپری می کند. طی روزهای اخیر وقایعی در انگلیس و کشورهای تحت پوشش سلطنت او رخ داده است که هر یک تا پیش از این کابوسی برای اعضای خاندان سلطنتی محسوب می شدند.